»

Projekty realizowane w szkole

PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie uczestniczy w realizacji projektu „PI E-podręczniki szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, realizowanego w Partnerstwie pomiędzy Liderem Narodowym Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie, Wschodnim Klubem Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Innowacja Polska z siedzibą w Krakowie.

Lubelski Technik Budownictwa –
Europejskim Fachowcem

„Lubelski Technik Budownictwa – Europejskim Fachowcem” to projekt realizowany w ramach projektów mobilnościowych „Programu Leonardo da Vinci”. Uczniowie szkoły biorą udział w 2-tygodniowych stażach w Niemczech.

Inspiracje

Głównym zamierzeniem projektu, który będzie odbywał się co roku, są różnorodne prezentacje inspiracji sztuką w rożnych jej aspektach. Rok 2011 – ogłoszony rokiem Czesława Miłosza – stanowił źródło pierwszych inspiracji.

Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców

Projekt EFS realizowany w latach 2010-2012

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Projekt koordynowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w latach 2009-2012.

Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • nauk matematyczno-przyrodniczych
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • języków obcych
  • przedsiębiorczości
Zob. oficjalną stronę projektu.

Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie

W programie pomoc młodzieży:
  • w przygotowaniu do matury z matematyki
  • w planowaniu kariery zawodowej (indywidualne doradztwo, warsztaty grupowe)
  • trening umiejętności interpersonalnych (m.in. samopoznania, asertywności, radzenia sobie ze stresem, budowania poczucia własnej wartości)