» Start » Praktyczna nauka zawodu

Praca w Niemczech

W dniu 26 listopada 2013 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego a firmą pośrednictwa pracy Piening GmbH z siedzibą w Bielefeld w Niemczech. Na mocy tego porozumienia 15 uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie elektryk i hydraulik ma szansę na zatrudnienie w Niemczech po ukończeniu szkoły w czerwcu 2014 r. Zatrudnieni absolwenci otrzymają umowę o pracę na okres 12 miesięcy i uposażenie 10€/h + 30€ dziennie diety za każdy przepracowany dzień.

Wymogiem koniecznym jest uzyskanie średniej ocen 3 „dostateczny” z przedmiotów zawodowych, jak również średniej ocen 3 „dostateczny” ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zatrudnienia jest również znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Porozumienie przewiduje, że współpraca między instytucjami będzie kontynuowana w latach następnych, zatem uczniowie z klas niższych również mają szansę na podjęcie zatrudnienia w Niemczech po spełnieniu w/w warunków. Firma Piening GmbH zobowiązała się do wspierania uczniów zainteresowanych współpracą poprzez szkolenia, wyposażenie w odzież roboczą i wszelką pomoc w zaaklimatyzowaniu się w warunkach niemieckich.